Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.
Dane osobowe w serwisach Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. przetwarzane
zgodnie z Polityką prywatności.
RODO
Od 25maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ
na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia
Sp. z o. o.
Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o..


Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach instalowanych w systemach teleinformatycznych Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.


Zgoda
Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Żeglugi Szczecińskiej Turystyka
Wydarzenia Sp. z o. o.. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin
Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod tym linkiem: http://zstw.szczecin.pl/pl/kontakt
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Żegludze Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. następuje za pomocą adresu e-mail: iod@zstw.szczecin.pl


Podstawa i cel przetwarzania
RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.


Czas przetwarzania danych osobowych
Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka
Wydarzenia Sp. z o.o. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż
wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.


Dane lokalizacyjne
Podczas użytkowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych zbierane są dane dotyczące
Państwa lokalizacji. Dane zbierane są w celu śledzenia geolokalizacji użytkownika w ramach wykorzystywania funkcjonalności aplikacji i serwisów. Dane te nie są gromadzone.


Państwa uprawnienia
Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:
−żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
−żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
−żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
−żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
−wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
−wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Przekazywanie i profilowanie danych
Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:
−są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
−realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
−przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
−w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.
Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane zbierane przez serwisy Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. nie są i nie będą poddawane profilowaniu.


Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej każdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmianę przepisów prawa, orzecznictwo sądów i organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa
na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w przypadkach zmiany celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Scroll to Top
Skip to content